ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שכו

ב"ה, י"א שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו למחרת יום ההילולא השנים עשר של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

יהי רצון - שכהתחלת וראש פרק השנים עשר של ההמשך באתי לגני - שנתן כ"ק מו"ח אדמו"ר ללמדו ביום ההסתלקות שלו - יתגלה אור א"ס למטה עד אין תכלית, ובזה יתגלה ג"כ האוצר דלמעלה,

אוצרו של ממה"מ הקב"ה, מה שהוא למעלה אין קץ, היא הבחינה דעין לא ראתה, ואשר בשביל נצוח המלחמה,

למעלה - מלחמת הקדושה נגד הקליפה, ולמטה - מלחמת נה"א נגד נה"ב,

להכות בכורי מצרים, תוקף ועוצם המצרים וגבולים, ותוקף ועוצם הקליפה -

פותחים ונותנים האוצר ע"י שרי הפקידים שהם פקידי החיל והכוונה בזה - הם אנשי החיל,

ויהי כל זה בטוב הנראה והנגלה, וכמ"ש יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וכהבקשה ואוצרך הטוב לנו תפתח,

ויבוא כל זה בפועל ועד למעשה, שהוא העיקר, ובמילואו באופן כדבעי לי' למיעבד - בלימוד התורה (נגלה וחסידות) בעבודת התפלה ובקיום המצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

ח'שכו

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1270 והושלמה עפ"י צילום האגרת. וראה גם סה"מ באתי לגני ח"א ע' שנא.

וכהבקשה: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קצו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'שלז.

ממה"מ: ראה לקו"ת שה"ש יד, ד.

היא הבחינה כו': ראה בכ"ז המשך הנ"ל פרק יז, יא.

דעין לא ראתה: ראה סנהדרין (צט, א): ר"ל אמר כו'. וברש"י שם: עין לא ראתה - דאין קץ לדבר. ד"ה ואברהם זקן (ואילך) בהמשך ר"ה תרס"ו.

כדבעי לי' למיעבד: כתובות סז, א.