ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שכז

[י"א שבט תשכ"ב]

... לכתבו האם (בענין השיחות וההרצאות בעניני חב"ד) יתרכז ויתמיד במקום א', או שבכל פעם במק"א -

לדעתי, אף שהעיקר להדליק הנרות (נר ה' נשמת אדם) שבכאו"א מבנ"י, ובאופן דבהעלותך (עיין לקו"ת ר"פ בהעלותך)

ולכן יש להרבות במספר המקומות שמבקר - ובפרט שלאחרי ההדלקה ראשונה בכמה פעמים ומקרים "השלהבת עולה מאלי'"

בכ"ז כדאי שבב'-ג' מקומות יבקר ג"כ באופן מסודר.

לההתאוננות שרבות פעמים אינו רואה תוצאות (על אתר) - יעויין לקו"ת בהחילוק דזריעה ונטיעה.

ח'שכז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 490.

האגרת היא אל מו"ה אלכסנדר זיסקינד בונין. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ח'קפז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תקטו.

יעויין לקו"ת: בחוקותי מט, ד.