ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שכט

ב"ה, י"א שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' שבט, בו כותבת ראשי פרקים מדברי ימי חיי' ולימודי', ומסיימת אשר אופן הלימודים ובעיקר תוכן הלימודים והחינוך עד עתה, גורם לריקנות ולירידה מזמן לזמן וכו',

והנה מצב כהאמור, אינו תופעה נדירה כל כך, וביחוד בתוככי הנוער בשנים הכי אחרונות ומפני כמה סיבות, וכמו בכל הזמנים והמקומות, בתקפו עומד גם היום, הכתוב בתורתנו תורת חיים ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' ובחרת בחיים, ז. א.

שאיך שיהי' המצב בו נמצא האדם, הרי תמיד הבחירה ניתנה לבחור בחיים ובטוב, ובסגנון חכמנו ז"ל הבא לטהר מסייעין אותו.

שהרי סוף סוף פנימיות הנפש ועצם הנפש טוב הוא, וכשהאדם מתחיל בפעולה להיטיב גם השכבות החיצוניות של הנפש מקבל סיוע בזה מבפנים, ולפעמים סיוע באיכות גדולה בלתי צפוי' מראש, אלא שההתחלה בהאמור צריכה להיות באופן המשפיע ביותר על האדם, היינו הנהגה קבועה ותדירה מעשה בפועל, מתאימה להשקפת העולם אלי' שואפים ועל פי' רוצים לסדר את החיים.

במלות אחרות, הנהגה בחיי היום יומים מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

וכבר מבואר בכמה מקומות בארוכה אשר זה שתורתנו נקראת תורת חיים, תוכנו כפול, הוראה

א) איך להתנהג בחיים, ב) איך להתנהג באופן שהחיים יהיו מתאימים לשמם חיים, ולא באופן דמסגרת ימים שבועות חדשים ושנים, מרוקנים מכל תוכן.

וכיון, שכמשמע מסגנון מכתבה, הרי נמצאת היא בגיל אשר המרץ הניתן לאדם עדיין בשלימות הוא, ונמצאת באותן השנים שצורת האדם ואופן חייו כשיבנה ביתו, הולכים ונקבעים. ז. א. שכל היכולת בידה כאמור לעיל, לקיים העצה טובה וגם הציווי, ובחרת בחיים.

ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור, כולל גם השפעתה בסביבתה להחדיר השקפת עולם האמורה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'שכט

ובסגנון חכמינו: יומא לח, ב.