ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שלג

ב"ה, ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה מיום 1/16. ושאלתה - במה להאמין בדרך שבה חונכה שנים, או במה ששמעה מפלוני בשני ערבים.

בודאי שמעה כמה פעמים הביטוי, חזרה אל המקורות, כן בודאי יודעת, אשר החינוך אינו עוסק בשטח אפס וריק, כיון שכל אחד ואחת, גם קודם התחלת החינוך, יש בו כמה ענינים המושרשים בנפשו, ענינים שפנימיות הנפש הוא מקורם, ולא עוד אלא שדוקא ענינים אלו אין בכח החינוך לשנותם, כי אם רק לכסות עליהם למשך זמן ארוך או קצר, וכמה ראיות על האמור, בחכמת החינוך, במדע הרפואה הביאולוגיא וכו'

ולכן רואים לפעמים תכופות אשר הופעה חד פעמית או דבור קצר "חינוך" שלא ארך כלל וכלל, משנה את האדם שינוי עיקרי, והטעם הוא מפני שהאדם לא הי' זקוק אלא לסיבה שתסיר דבר המכסה על הנמצא לפני זה בפנימיות נפשו.

הכתוב לעיל הוא מענה על שאלתה, במה עלי' להאמין, כי זה עצמו שנתרשמה כל כך ממה ששמעה אך במשך של שני ערבים, הוכחה למה שהודיעונו חכמנו ז"ל זה אלפי שנים, שכל ישראל הם מאמינים בני מאמינים, אלא שלפעמים האמונה מכוסה על ידי שכבה של דברים זרים וחיצוניים, ואשרי חלקם של כל אחד ואחת, שהוסרה השכבה בהקדם ועומד על האמת ושב אל מקורו.

תקותי אשר שורותי האמורות אף כי מעטות בכמות בערך חשיבות הענין, תספיקנה להארת הענין, וינעם לי להתבשר טוב בהאמור.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בעת רצון יזכירו את אמה שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה.

ח'שלג

שהודיעונו חכמנו: שבת צז, א.