ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שלד

ב"ה, ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב פנחס

אהרן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום הרביעי, בו כותב אודות אי הרשיון לחקוק על מצבה כמה פרטים בנוגע לנפטרים, ולכן רוצה הבן שי' לפנות הנפטרים לביה"ח אחר.

והנה בכלל בכגון זה צריך לפנות לרב מורה הוראה פוסק שאלות, ובטח יעשה זה.

אלא שלהבהלת הענין, שהרי ידוע עד כמה שהפליגו חכמנו ז"ל בכבוד המתים שלא לפנות וכו' באתי גם במכתבי זה, שבודאי יחזור הנ"ל מקס"ד האמור ומנוחתם כבוד.

ומהנכון שיסבירו, שעל כבוד אב ואם הרי נצטוינו, מכבדו בחייו ובמותו,

ועיקר ענין בזה, הנהגה בחיי היום יומים מתאימה להוראת תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, שזה נחת רוח הכי גדול לנשמה בעולם האמת, ששם ביוקר הכי גדול תורתנו תורת אמת ועניני', וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

נ. ב. בטח אף שאינו מזכיר עד"ז התועדו ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, עשירי בשבט, וכמטרת כל התועדות ע"מ לקחת מזה להימים שבועות וחדשים הבע"ל מתאים לתקות ורצון בעל ההילולא.

ח'שלד

הרב פנחס אהרן שי': ווברמן, מיאמי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רצא ובהנסמן בהערות שם.

שלא לפנות: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'רפה. ד'תכד. לקמן ח'תקצב.

נצטווינו: קידושין לא, ב.