ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שלה

ב"ה, ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום החמישי,

ולפלא שאינו מזכיר אודות יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, עשירי בשבט, שבטח צוין על ידו יום סגולה זה ע"י הוספה בלימוד תורת בעל ההילולא והליכה באורחותיו וכו',

ונעם לי להודע מהצלחת פעולתו בהנוגע לחלב ישראל במחנם הט' ובפרט ע"פ סיפור הידוע מרבותינו נשיאינו, איך שחלב ישראל דוקא נוגע לחיזוק האמונה, וחלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, מביא ח"ו לספיקות באמונה, וק"ל.

ויהי רצון שתהי' הצלחה מלאה בהאמור וזכות הרבים מסייע אותו וכל אלה המשתדלים בזה.

בברכה לבשו"ט בהאמור וגם בעניניו הפרטים.

נ. ב. לשאלתו אודות זמן תספורת בנם שליט"א שיום הולדתו בערב פסח.

אין כדאי לדחות לאחר זמן, כי אם לעשות התספורת בליל אור לי"ד או ביום ערב פסח.

ח'שלה

מו"ה יצחק שי': קסאווסקי, שיקגו.

סיפור: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'רפו. חט"ז אגרת ו'יז, ובהנסמן בהערות שם.

לשאלתו: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תשפח, ובהנסמן בהערות שם.