ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שלו

ב"ה, ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נפתלי צבי שי'

שלום וברכה!

... מובנת התמי' על כתבו אשר י"א שיש חילוק בין שם הניתוסף לשם מעריסה.

וראה שו"ע אה"ע סקכ"ט סי"ח דאדרבה שם השינוי עיקר, ובכלל אדם בעה"ב בענין קריאת שמות ליו"ח שי' ולעצמו.

ח'שלו

מו"ה נפתלי צבי שי': גוטליב, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'שעו.

שיש חילוק: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תתנג. ה'תתקה.

אדם בעה"ב: ראה גם לעיל אגרת ח'רלז.