ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שלז

ב"ה, טו"ב שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

חברה גמילות חסדים שומרי שבת בברוקלין,

נ. י.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מבשר מאסיפה השנתית של חברה גמילות חסדים שומרי שבת ומסיבת ההתועדות - במוצאי שבת אם כסף תלוה ומוצאי חדש שבט,

הוא חדש ההילולא (שהשנה היא - שנת י"ב) של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

ויהי רצון אשר ע"פ תוכן המדובר בפרק י"ב מהמשך מאמר ההילולא בענין האוצר מלמעלה, אוצר דהון יקר הנפתח ונמסר לישראל אנשי החיל, אשר הם עושים רצונו של מקום, אור הטוב בהנראה ונגלה, וכהבקשה, ואוצרך הטוב לנו תפתח - שהוא אוא"ס אין קץ ואין תכלית,

יתגלה זה בקרוב ממש גם בהשפעת עושר כפשוטו לכל בני ישראל, ובמילא יהי' ענין הגמ"ח - לעשירים, וכדברי חכמינו ז"ל בזה.

ובמילא, כיון שאין הגמ"ח קשור בעניות של ישראל רעהו, יעשו בהאמור מתוך שמחה שלימה ואמיתית וטוב לבב.

בברכת הצלחה בעבוה"ק ולבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ. ב. ולהעיר (ולהאיר) בהדו"ח דמחזור השנה מפעולותיהם, אשר לא ישר בעיני כלל, על שנמצא בקופת גמ"ח סכום נכון - לפ"ע המחזור שלהם, שאפילו את"ל שע"פ האמור אין עניים בישראל, הרי כנ"ל גמ"ח ישנו גם לעשירים, ומה לכסף מזומן בסכום נכון - מונח בקופת חברת גמ"ח?

מצו"פ המחאתי - השתתפות בקרן הגמ"ח.

ח'שלז

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 336 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ויהי רצון: ראה גם לעיל אגרת ח'שכו.

וכהבקשה: ראה גם אגרת דלעיל, ובהנסמן בהערות שם.

וכדברי חכמינו: סוכה מט, ב.