ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שלט

ב"ה, כ"ה שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו וכן ספרו שאר ישוב על התורה, שנתקבל.

יהי רצון שעוד רבות בשנים יוסיף חיילים לאורייתא הנגלה והפנימיות שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, תורת הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, אשר הכרח השעה הוא במאד בדורנו זה,

ובפרט ע"פ אגה"ק הידועה אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי מר דא מלכא משיחא,

ויהי' זה מתוך מנוחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.

לחביבותא דמילתא - מועתק בזה איזו הערות להס', אף שאין משיבין על הדרוש.

פתח השער. קריאת שם לילד כו' והוא מהאריז"ל: הוא בשער הגלגולים הקדמה כג.

וראה ג"כ עמק המלך ש"א ספ"ד.

בתחלתו. א, א. ריצ"א כו' שהכוונה על התחלת התוה"ק כו'. - אאפ"ל שהכוונה כן, כיון שפי' רי"צ כוונתו ומסיים: אלקים (ואין אלקים אלא אמת) וה' אלקים אמת. - וצ"ל כאן, ע"ד מש"כ במת"כ שם (ב"ר פ"א, ז). וראה ג"כ בבעה"ט.

בסופו רמו-ז דמשה כללות כל הנשמות ויהושע כללות כל הרוחות. - כ"כ באוה"ח (פנחס כז, יח). וצ"ע וחיפוש המקור ע"ז.

שם. נעיצת סוף התורה לתחלתה, ע"פ מה שמפרש עשה משה - ענין הסמיכה, יל"פ הקישור ל"בראשית" - ע"פ ת"י (וזח"א ג:) " בחוכמא", שבזה הו"ע הסמיכה. ויומתק יותר עפמש"כ אדמו"ר הצ"צ בס' המצות שלו מצות קדוש החודש (וש"נ) דעין ועיני העדה ה"ז חיצוניות החכמה (נו"ה דאבא) וסמיה צ"ל ע"י פנימיות החכמה (יסוד דאבא) - וזהו שמוסיף "בראשית" על מש"כ לפני זה "עיני כל ישראל".

ח'שלט

מו"ה אלעזר: שפירא, ברוקלין.

אגה"ק הידועה: נדפסה בכתר שם טוב בתחילתו.

אין משיבין: ראה גם לעיל אגרת ח'רמ. וש"נ.

קריאת שם לילד: ראה גם לעיל חח"י אגרת ו'תשצד*, ובהנסמן בהערות שם.

בתחלתו: בראשית ברא אל-הים. ארז"ל ע' במ"ר דכי פתח ר' יצחק אמר מתחלת ברייתו של עולם ראש דברך אמת, ואמרו דורשי רשימות, שהכוונה על התחלת התוה"ק, ג' ראשונות. בראשית ברא א'להים, ס"ת אמת.

נעיצת.. לתחלתה: אשר עשה משה לעיני ישראל י"ל עפ"י מ"ש מרן ק"ז בס' אגרא דכלה פ' פנחס בפ' וצוית אותו לעיניהם שז"ה ענין סמיכת חכמים מדור לדור, וז"ל וסמכת וכו' ונתת מהודך עליו וכו' וצוית אותו לעיניהם וכו' דרצ"ל שתצוה אותו על עיני העדה, שימנה הוא עינים לעדה לדור אחריו ומהם לדור אחריהם עכ"ל.. וזה הוא קיום וחיזוק התוה"ק לכן הוא סיום דברי תורה הקדשה אשר עדה משה (שתיקן וקיים) לעיני (העדה הסנהדריןחכמי הדור של) כל ישראל. ובזה נעוץ סוף התורה לתחלתה אשר עשה משה לעיני כל ישראל בראשית. כדרז"ל שכ' רש"י ז"ל בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית, שנתן משה כח וסמיכה לחכמי ישראל למען קיום התורה לעד ולעולם.