ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שמ

[כ"ה שבט תשכ"ב]

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ' שבט עם המצורף אליו, ומובנת הפליאה והתמי' על העדר הכתיבה זמן ארוך כ"כ, וגם עתה מקצר בהענינים ועד לקיצור נמרץ, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

ויהי רצון שמכתבו יהי' לא רק ידיעות מפורטות אלא גם טובות ומשמחות בכל הפרטים, והרי זכות הרבים מסייעתם, וכ"ק מו"ח אדמו"ר מעורר רחמים רבים לתוספת הצלחה בהאמור.

לפלא שאינו מזכיר בהנוגע לביקורו של מר... שי' כאן - שבטח מסר, עכ"פ תוכן, המדובר.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשורות טובות בכל האמור.

ח'שמ

נדפסה בס' השליחות ע' 221.