ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שמא

ב"ה, כ"ה שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם, ראשי פרקים מפעולותיהם במקצועות שטחים

שלקחו ע"ע ובענין העיקרי חינוך עטה"ק בתי ספר חבדי"ם.

וצד השוה בכולם עכ"פ כפי שכותבים שחסר סדר בעבודתם, ובמילא נמצאים במצב של עולה ויורד וכו' וכו'

והנה אחת מהכוונות שנמצאים כולם יחד בבי"ס חב"ד הוא שאיש את רעהו יעזורו ויחזקו בעבודה האמורה, אשר בכולם צ"ל סדר כדרישת רבותינו נשיאינו, כמבואר באיזה שיחות קדש, ובחינוך בסדר מסודר דוקא, ובפרט שרואים את זה גם במוחש שהסדר נוגע לקיום הפעולות ולהצלחתן, והמפורסמות אין צריכות ראי'.

והנה אין צועקין על העבר, והתקוה שעכ"פ מכאן ולהבא לא יהי' מקום ארומשפילן זיך, וברציניות הדרושה אבל ביחד עם זה מתוך שמחה וטוב לבב יסדרו הפעולות כדבעי ויצליחו הלוך והוסיף הלוך ואור.

המחכה לבשו"ט בכל האמור ומפורטות ככל הדרוש.

ח'שמא

אין צועקין: ראה ברכות נד, א.