ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שמג

ב"ה, כ"ח שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה שבט, בו כותב אודות מצב פרנסתו אשר יש רודפים אותו וכו'

והנה לפעמים רבות נדמה שמי שהוא רודף אותו אף שלא תמיד הענין במציאות או עכ"פ לא באופן חריף כל כך כפי שנדמה לו, וכיון שאדם קרוב אצל עצמו, לכן יתייעץ בזה עם ידידיו במקום, ובפרט שככתבו הדבר קשור בענין פרנסתו שגם בזה יכולים לייעץ יותר אלה הדרים במקום.

ובודאי מובן ופשוט שהנהגה בחיי מיום יומים מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, ממשיכה ברכת השי"ת בהמצטרך, וכבר אמר דוד מלך ישראל ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם.

והתחזקות בבטחון בהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית מוסיפה בברכת השי"ת וממשיכתה בהקדם, וק"ל.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר - מבלי הבט על הדוחק בפרנסה - יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'שמג

שאדם: יבמות כה, ב. וש"נ.

בכל יום.. לצדקה: ראה גם לעיל אגרת ח'רעט, ובהנסמן בהערות שם.