ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שמח

ב"ה, ד' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ כו'

מו"ה משה יחיאל שי' וזוגתו הרבנית מרת

מינדל תחי'

שלום וברכה!

מאר הנני קבלת מכתבו מא' אדר א' והקודמו.

והנפק"מ בין מקוה ששואבין המים ממעל או שיש נקב ברצפת המקוה, גדול מאד כמובן: חשש זחילה (ובפרט לדעת האומרים שאיסור זחילה הוא מן התורה) אפילו באם הסתימה אין בה כל פקפוק, וביחוד כשהסתימה היא בדבר שמקבל טומאה. ולפלא מה שפלוני שכותבו אין ידוע לו מהנ"ל.

כמדומה שיש אצלו ספר טהרת המים להר"ן שי' טעלושקין וגם בו ימצא מהנ"ל.

מובן וגם פשוט שיש להשתדל שתהיינה שתי מקואות [ומה טוב יותר].

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים - ובקשר עם יום ההולדת לשנת הצלחה בגו"ר בכלל ובפרט.

ח'שמח

מו"ה משה יחיאל שי': פלר. אגרת נוספת אליו - לעיל ח'ש.

והנפק"מ: ראה גם לעיל אגרת ח'רפא, ובהנסמן בהערות שם.