ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנ

ב"ה, מוצאי שבת קדש פרשת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה הלל שי',

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו הודעה אשר נתקבל לכהן בקדש, רבנות על טהרת הקדש בבית הכנסת, מקדש מעט, טו"ב רחוב ראדזיע במחנם הט' פאריז.

ויהי רצון אשר תהי' ההתמנות בשעה טובה ומוצלחת,

וכידוע בדיוק לשון הצלחה שהוא עוד למעלה מהמשוער,

היינו שיתרבה בכל עניני בית הכנסת, הן עניני תפלה הן בשיעורי תורה הנלמדים ברבים, וביחיד, וכידוע דרשת רז"ל על הכתוב, אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב, שערים המצוינים בהלכה (ברכות ח, א).

ובפרט ע"פ הזכור לי משנים אשר הייתי דר בפאריז ומתפלל לעתים קבועים בביהכ"נ האמור, אשר מסוגל מקדש מעט זה לגדל בו גם תפלה וגם תורה, להיות מתאים לשמו, מקדש מעט, בית המלך מלכו של עולם (מגילה כז, א. עיי"ש).

ויהי רצון שיהי' כל האמור מיוסד וחדור אהבת ה' ויראת ה' שהן שרש וקיום כל הנ"ל כמרומז ברמב"ם הלכות יסודי התורה ריש פרק [ב] ומבואר יותר בספר תניא קדישא ריש פרק ד'.

והרי נמצאים אנו בשבועות, בהם קורין בתורה, אופן קיום הציווי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כאו"א מישראל (יעויין בזה ד"ה היושבת בגנים ה'תש"ח).

בברכת הצלחה בכל האמור ובפ"ש המתפללים החברים והגבאים בראשם של בית הכנסת וסביבותי' - שליט"א.

ח'שנ

מו"ה הלל שי': פוזנר, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'שלד. ח"ו א'תשמט.

וכידוע: ראה גם לקו"ש חי"ט ע' 384. וש"נ.

משנים.. בפאריז: משלהי חורף תרצ"ג עד שנת תש"א.

ד"ה.. תש"ח: סה"מ תש"ח ע' 131 ואילך.