ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנא

ב"ה, ז' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בעת רצון יזכירו כל אלה שכותבם עה"צ.

לכתבו ע"ד מדת הכעס - וראה אגה"ת פ"ב ואגה"ק סכ"ה - ומהעצות בזה להחליט בתוקף הדרוש שלכשיכעוס יתאפק מלדבר לכה"פ איזה דקות. ורואים במוחש שעי"ז פג הכעס.

לכתבו ע"ד אהבת ישראל כו' - יהי בקי (עכ"פ בתוכן) במאמר בסהמ"צ להצ"צ מצות אהבת ישראל. ויחזור ע"ז מזמן לזמן אליבי' דנפשי'.

בברכה לבשו"ט.