ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנג

ב"ה, ח' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אד"ר, בו כותבת ראשי פרקים מחיי', ומסיימת בבעיא העומדת עתה על הפרק, בעיית המשרה לאחרי החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ומפרטת צדדי החיוב והשלילה בשתי האפשריות.

וכיון שהצלחת ההוראה מתמעטת ע"י עיפות המורה (מהליכה וכו'), וקרוב לומר אשר ב... לבד המשרה של ממלאת מקום יזדמן בקרוב עוד מה עכ"פ בתור סניף לפרנסה (כפשוטה או לפרנסה רוחנית או גם שתיהן), יש להעדיף המשרה אשר ב...

לסיומה במכתבה שהיתה סברתה שהחתונה תהי' דוקא ביום שמותר לצום בו,

ידוע הכתוב ופי' חכמינו ז"ל, ניתנו מרועה אחד, ז. א. שגם הענין דתענית ביום החופה, גם ההוראה שביום ראש חדש אין להתענות, כי אם ביום שלפני זה, ותקפו כמו שמתענה ביום החופה, מרועה אחד ניתנו, והיינו הך, שזהו שולל בהחלט הביטוי שבמכתבה, אשר לצערי לא עלה הדבר בידי.

וכנ"ל תהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, אשר יחדיו יהלכו, שהרי ישראל גוי אחד בארץ הם וממשיכים האחדות בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'שנג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 464 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

ישראל גוי אחד: ראה גם לקמן אגרת ח'תיד, ובהנסמן בהערות שם.