ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנד

ב"ה, ח' אדר א', תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אד"ר, בו כותבת אשר נפגשה כמה פעמים עם בחור, והחליטה שהוא מתאים לה וכו' ושואלת דעתי בזה.

ומסגנון מכתבה ניכר, אשר כל אחד מהם החליט לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה, בית יהודי מסורתי, הבחור וגם היא.

ועפ"י זה - נכונה ההצעה, ותהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר

נ. ב. מובנת הפליאה לכתבה, שהבחור הוא בן ישיבה אבל בלי זקן ועובד בעשיית תפילין.

והרי ידוע עד כמה הפליגו חכמינו ז"ל ובפרט בזהר הק' - בענין גידול הזקן, ובפרט שהמדובר בבן ישיבה ועוסק בעשיית תפילין, ז. א. מלאכת הקדש מקודש ביותר, וכלשון חכמינו ז"ל, הוקשה כל התורה כולה לתפילין, ועשרים ואחד פעמים נזכר בהם שם הקדוש, שם הנכבד, וכל הלובשים תפילין במשך הזמן, תלוים בהיראת שמים של זה העוסק ועובד בעשיית התפילין.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא - יגדל זקנו האברך הנ"ל, וע"פ המבואר בזהר הק', תתגדל עי"ז גם ברכת השי"ת בהמצטרך.

ח'שנד

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 314 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

והרי ידוע: ראה גם לעיל אגרת ח'רצז, ובהנסמן בהערות שם.

וכלשון חכמינו: קידושין לה, א.