ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנה

ב"ה, עשירי באדר ראשון, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו בפרשת השבועיות בהם מסופר ע"ד הציווי על בנין המקדש (המשכן), ולאחרי זה ע"ד הקמתו בפועל.

והתחלת הציווי בזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שבזה גם מבוארת התכלית, ושכנתי בתוכם, וכביאור חכמנו ז"ל, ושכנתי בתוכו לא נאמר, אלא ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל.

ואופן וקיום הציווי הוא דוקא ע"י לקיחת דברים גשמים זהב וכסף וגו' הי"ג או ט"ו דברים האמורים בפרשה, אלא שצריך להרימם ויקחו לי תרומה, והתרמה זו באופן, אשר ידבנו לבו, ולי - לשמי.

ועוד ענין המודגש תיכף בתחלה, שההתחלה היא בציווי עשיית הארון, בו מונחים הלוחות וכמאמר רז"ל גם ספר תורה,

וגם במשכן עצמו ועד"ז במקדש נמצא הארון לפני ולפנים ומגיעים אליו רק לאחרי שעברו החצר (עזרות ואולם) והיכל.

שהביאור ע"ז הוא ההדגשה, שהתורה היא העיקר בעולם, עולם כפשוטו, ועולם קטן זה אדם ועניניו.

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך לימוד מכל הענינים ומפרטיהם בנוגע לפעולות כאו"א מאתנו בתכ"י במקומו ובזמנו, שהרי התורה והוראותי' הם נצחיים. וק"ל.

ויהי רצון אשר כמו במעשה המשכן אז, עשה כאו"א הענינים בזריזות נפלאה המראה על השמחה והחפץ למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו, ועשו זה בטהרה וקדושה, שהרי הי' זה למחרת יום הכפורים שאמר הקב"ה, סלחתי כדבריך.

עד"ז יהי' גם עתה בהנוגע לכל אחד ואחת בכל הפרטים האמורים,

ומתוך אור וחיות והתלהבות מתאימים לפתגם הוראת כ"ק אדמו"ר הזקן, מ'דארף לעבען מיט דער צייט, הם הוראת פרשת השבוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'שנה

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 673 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

מו"ה יהודא ליב שי': רסקין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רעג. ז'רפט. לקמן ח'תרכ.

וכביאור חכמינו: ר"ח שער האהבה פ"ו. ובכ"מ.

וכמאמר רז"ל: ב"ב יד, א-ב.