ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנו

ב"ה, יו"ד אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, נעם לי לקרות בו ע"ד קביעות עתים שלו בלימוד חסידות חב"ד, והתקוה חזקה שכהוראת חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, גם הנהגתו הוא כהוראת תורת החסידות ומנהגי', ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שהובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

לשאלתו בנוגע להצעת נכבדות, שככתבו אינה כה דתית וכו', כיון שכמה דרגות בפירוש ביטוי כהנ"ל, יציע המצב בפרטיות הדרושה לפני ידידיו במקום כנוהג בישראל ובסגנון הכתוב ותשועה ברוב יועץ.

לשאלתו כיון שכמאמר חז"ל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, מה מקום לעצות המובאים בש"ס ובכ"מ בנוגע לפרנסה ועשירות.

יעוין בזה בלקו"ת לרבנו הזקן סוף פ' קרח וביותר ביאור בקונטרס ומעין, לכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע.

התקוה שיודע וגם שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים,

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'שנו

שכהוראת חז"ל: קידושין מ, ב.

שהובטחנו: יומא לח, ב.

בקונטרס ומעין: ע' 108 ואילך.