ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנח

ב"ה, י"א אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שהגיעה לכאן שמועה, אשר גדלה העזובה אצלו בכו"כ ענינים ועד שפועל על הבריאות ולא עוד אלא שהפעולה ניכרת במבט ראשון גם להזולת, וסיבת הפליאה הנ"ל מובנת ע"פ הידוע דרישת רבותינו נשיאנו בנוגע לסדר הנהגה לשמירת הבריאות וכו' ובפרט שרואים במוחש כפתגם הרב המגיד, א לעכעל בגוף גשמי איז א גרויסע לאך בנשמה, ולרוב פשיטות הענין* אין צורך לאריכות, ואחכה למענה טוב ממנו בכל הנ"ל בדואר החוזר.

והרי נמצאים אנו בחדש שנקודתו פורים עניני הגוף כמבואר בכ"מ מיוסד על דברי הט"ז או"ח סי' עת"ר ס"ק ג' וק"ל.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בנוגע למילוי השליחות.

ח'שנח

עפ"י הידוע: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'קס. ובכ"מ.

כפתגם: ראה גם לעיל חח"י אגרת ו'תשעב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תקסד.

*) ראה הל' נזקי גו"נ - לאדה"ז - ס"ד.