ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שנט

ב"ה, י"ב אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' אד"ר עם המצורף אליו,

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו בכל ענינים אודותם כותב, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה,

והרי נמצאים אנו בחדש אדר חדש הצלחה לבני ישראל בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט.

במענה לשאלתו - פה בשנים הכי אחרונות, ממעטים הרופאים ביותר בטיפול הלם או אינסולין, ומחליפים זה בכדורים (תוצרת שווייץ עם קצת שכלול בארצה"ב. שמות הכדורים - משתנה ממדינה למדינה וידועים לרופאים), ושבעים רצון מחילוף זה, אף שהטיפול ממושך יותר. בכל אופן עיקר - שבדרכי נועם ישתדלו שיהי' עסוק בעבודה או בענין שלא ירגיש אחריות כבדה בהם.