ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שסא

ב"ה, י"ד אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מאחד עשר באדר ראשון, בבשורה הטובה מאשר התקיימו שלשת השיעורים הראשונים בספר תניא קדישא.

ובשלש פעמים הרי לכל הדיעות הוה חזקה, להחזיק ועד לקנין של הגוף ונה"ב ע"י נפש השנית בישראל אשר היא חלק אלקה ממעל ממש, שגם הם יהיו סרים למשמעתה של הנפש האלקית, ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אלי' ועד שיהיו ממולאים מבחינות ולבושי נפש האלקית בלבדם, ולא יעבור זר בתוכם ח"ו (תניא פרק ט') מתאים להשבועה שמשביעין אותו וכו' ועד לאתכפיא ומאתכפיא לאתהפכא מחשוכא לנהורא וממרירו למיתקא, שזהו תכלית ושלימות בריאת העולם, עולם קטן זה האדם ועולם כפשוטו, וכמאמר רז"ל שתכלית בריאת עולם הזה שנשתוקק הקב"ה לבראותו, להיות לו ית' דירה בתחתונים.

והרי הימים ימי סגולה בענין ימי חדש אדר, אשר נקודתם ימי הפורים, שענינם ונהפוך הוא ועד אשר אפילו עמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, וידוע הפירוש (הרמ"א בס' מחיר יין) שאותו הפחד שפוחדים היהודים, יראת ה' נפל גם על עמי הארץ, ולכל לראש הוא הגוף ונה"ב (ראה לקו"ת ד"ה טוב לחסות) שעי"ז הרי מקיימים מה שקבלו כבר, וכמבואר בארוכה בדרושי פורים.

בכבוד ובפ"ש כל המשתתפים בלימוד האמור אשר שתי המעלות בו, תלמוד תורה דרבים ובחלק התורה דלית תמן מחלוקת וכו' כי אם אדרבה אחדות ועד ליחיד, וכדברי רע"מ (אגה"ק סכ"ו) הידועים,

ובברכה אשר בעגלא דידן נזכה לקיום היעוד של גואל ראשון הוא גואל אחרון רע"מ שם, דעתידין ישראל למיטעם מאילנא דחיי וכו' יפקון בי' מן גלותא ברחמים וכו'.

המצפה לבשו"ט.

ח'שסא

מו"ה אלכסנדר סענדר: יודאסין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתקפא, ובהנסמן בהערות שם.

לכל הדיעות: ב"מ קו, ריש ע"ב. וש"נ.

וכמאמר: ראה תניא פל"ו.