ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שסג

ב"ה, שושן פורים קטן, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו

ובעת רצון יזכירוהו וכל שכותב אודותם - על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

והרי נמצאים אנו בחדשי אדר, ונקודתם ימי הפורים, חדש הצלחה ליהודים בכל עניניהם.

ולהעיר אשר כמובן מחז"ל (מגילה יג, ב. ועוד) נס פורים תלוי הי' בזה, שבאדר נולד משה רבנו, והוסיפו רז"ל ביאור, שהיתה אז השנה מעוברת, והי' זה באדר ראשון (סוטה יב, ב).

- ובפרט דהש"ס דילן פליג על הירושלמי (מגילה פ"א ה"ה) ולא הביא (מגילה ו, ב) את המ"ד דאותה השנה (דהפיל פור) הייתה מעוברת.

וידוע פירוש האריז"ל על הכתוב, והימים האלה (כשהם) נזכרים (הרי הם גם) ונעשים.

בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט

מ. שניאורסאהן

ח'שסג

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש חכ"א ע' 480 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ולהעיר: ראה גם לקו"ש חט"ז ע' 342 ואילך.

וידוע: ראה גם לקמן אגרת ח'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.