ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שסה

ב"ה, י"ז אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו אד"ר.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה בהענין אודותו כותב.

וכיון שהמדובר בבחור הנמצא בגיל הנוער, רואים במוחש אשר דברי חברים אשר בגילו משפיעים בהרבה הרבה יותר מאשר בקשות והפצרות ופקודות הבאות מאנשים מבוגרים אפילו באם מסבירים ומשכנעים וכו' וכיון שזהו מתכונת הנוער בכלל עאכו"כ באם ככתבו יש בטבעו של המדובר ענין המרדנות, ובודאי יש למצוא כמה מבין חבירו של המדובר שינסו לבוא עמו בדברים בכיוון אודותו כותב, מבלי שיחשוד שמדברים כן ע"פ בקשתו הוא או ע"פ בקשת זוגתו תחי'.

העצה היעוצה בכגון האמור הוא להשתדל שיקבל עליו תפקיד של מנהיג רוחני לקבוצה דתית או עכ"פ חלק בהנהלת קבוצה דתית, שאז נמשכים לעניני דת מבלי הרגשה שנעשה הדבר במתכוין ולשמה וכו'.

לכאורה הבא לקמן אין נפק"מ עתה, בכל זה בודאי על ידי הבירור יהי' המצב בהיר יותר, והוא לברר מהות ההורים של המדובר הנהגתם ומהעיקר האם נולד בטהרה, התועלת בהווה הוא כיון שעניני תורה ומצות משפיעים גם על העבר, הרי פעולה עתה מיוחדת ומרוכזת באותו השטח שח"ו השפיע בכיוון בלתי רצוי אפשר שתשפר ותתקן המצב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'שסה

האם נולד בטהרה: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'שנד. ב'תכד.