ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שסח

ב"ה, כ"ה אד"ר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

... בצער קראתי כתבו ע"ד פ' שהפסיק הנחת תפילין דר"ת. וחלק הצער - מהקור רוח בו כותב עד"ז! אף שבודאי יודע שלכמה וכמה דיעות אי"ז כלל ענין של הידור.

ובנדו"ד הרי עאכו"כ - כיון שכמה שנים הניחם. [כתבו בא לידי - לאחר ראותי את פ'].

בטח יודיע מהשינוים לטוב - לאחר כניסת אלה שכתב אודותם.

ח'שסח

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי: גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תקסב.

שלכמה וכמה דיעות: ראה גם לקו"ש ח"ב ע' 505 הערה 39. וש"נ.