ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שעג

ב"ה, מוצש"ק מברכים אד"ש, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מאיר שמחה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אדר א' בו כותב אשר זכה בגורל לביקור כאן בשעה טובה ומוצלחת בחדש הגאולה הבע"ל ועל כל ישראל לטובה.

ויהי רצון שיהי' כל הנ"ל מראשית הענין ועד אחריתו, כי נעוץ סופן בתחלתן, בהצלחה גדולה, ובפרט שהזוכה בגורל גם זכות הרבים מסייעתו כל אלה שהשתתפו בהגורל.

ועוד להוסיף כיון שמצד המשתתפים כבר נעשית כל הפעולה הצריכה לבוא מצדם, הרי גם המעלה שישנה במעשה לגבי מחשבה,

ובסגנון הזהר הק' עשי' לעילא,

התחילה כבר ופועלת פעולתה.

ויהי רצון שיהי' כל הנ"ל מתוך שמחה וטוב לבב פנימיים ואמיתיים.

בברכה לבשו"ט.

ח'שעג

מו"ה מאיר שמחה שי': חן, כפר חב"ד.