ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שעז

ב"ה, אדר"ח אדר ב', תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז אד"ר עם המצורף אליו,

ובודאי עומד בקישור עם שאר הארגונים והמוסדות המתעסקים בנוגע לענין הכשרות באה"ק ת"ו ולכל לראש עם הרבנים אשר זה צ"ל מתפקידם הראשי, ואף שכאן אין ידועים פרטי החוקים בזה אבל כנראה שתוקף רשמי לדרישת הרבנים בהאמור והחלטותיהם.

וכיון שנמצא על אתר, בודאי האריכות בהאמור אך למותר, ויהי רצון אשר מני' ומינייהו יתקלס שם עילאה ויערה רוח ממרום לטהר הלבבות והמוחות (אשר לענין הכשרות גורם חשוב בזה וכידוע דברי הראשונים כמלאכים בנדון) שכאו"א מעמנו אשר גוי אחד הוא ודתיהם שונות מכל עם ודתי הארץ אינם עושים, ודוקא זהו יסוד וסוד קיומם הנצחי בכל מקום ובכל זמן, עאכו"כ בתקופתנו דדרא דעקבתא דמשיחא ובאה"ק אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'שעז

מו"ה משה: גולדשטיין, תל אביב.

מני' ומינייהו: ראה סוטה מ, א.