ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפ

ב"ה, ה' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לתלמידי המחלקה השישית, כולם יעמדו על

הברכה

שלום וברכה!

באיחור זמן רב נתקבל מכתבם, בו כותבים שהתוועדו על דבר חסידות חב"ד בכלל וקראו שיחה של פרשת השבוע, ומבקשים ברכה לעלי' בלימוד התורה וחיות בקיום המצוות.

הזכרתי כל או"א על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה, והבא לטהר מסייעין אותו.

ומעניינא דיומא בימי אדר אלו, ידוע מדרש רבותינו ז"ל בענין ביטול גזירת המן האגגי, שמרדכי הצדיק אסף כ"ב אלף מילדי ישראל ולימד אותם תורה, ודוקא בענין הקשור עם בית-המקדש. והרי אין אלו סיפורי דברים בעלמא, אלא תורה מלשון הוראה, וההוראה היא:

כשעומד המן, כפשוטו בגשמיות, ועוד יותר המן ברוחניות הוא היצה"ר, הנה העצה היעוצה להפר עצתם היא לחזק החינוך על טהרת-הקודש, לעשות לו ית' משכן ודירה בתחתונים בעולם הזה הגשמי; שזה מבטל כל התוקף דלעומת זה, ומביא כסגנון המגילה ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, וכמו שפירשו חכמינו ז"ל, אורה זו תורה וכו' שהתורה והמצות הן נר לרגלו ואור לנתיבתו של כל אחד ואחד באורח חייו והנהגתו בחיים היום-יומיים, שיהיו חיים הראוים לשמם.

בברכה לבשורות טובות ומשמחות בהתאם לימים אלו דמרבין בשמחה.

ח'שפ

נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 526 (ג' סיון תשנ"ב).

והבא לטהר: יומא לח, ב.

מדרש: אסת"ר פ"ט, ג (ד).

שפירשו חכמינו: מגילה טז, ב.