ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפא

ב"ה, ה' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד נשיא קהלת ברצלונה

שלום וברכה!

מכתבו בו כותב על דבר ביקור הרב מיכאל שליט"א ליפסקר נתקבל באיחור, ומצדי נתעכב המענה כי חכיתי על מכתב הרב ליפסקר לדעת הסכויים למלא משאלותם.

לצערי, כנראה ממכתב הרב ליפסקר, אין לו לעת עתה אברך מתאים מבין תלמידיו שיוכל למלא כל התנאים הדרושים. אף על פי כן בקשתיו להוסיף להשתדל בזה. ובודאי גם כ' מצדו יעשה כל התלוי בו, כיון שחינוך מסורתי הוא הכרח חיוני וקיום הקהלה תלוי בזה. ותקותי שבהשתדלות בדרך הטבע ובהחלטה נחושה יעלה בידם להשיג אדם מתאים לאותה איצטלא וחפץ ה' בידם יצליח.

בברכה לבשורות טובות ולחג פורים שמח.

ח'שפא

נשיא קהלת ברצלונה: אגרת נוספת אליו - לעיל ח'שיג.

ח'שפב

כללי פרטי. נדפס בלקו"ד ח"ד ע' 1290 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

כהוראת חז"ל: קידושין מ, ב.

ז' אדר שני: להעיר מיפ"ת לשמ"ר פ"א הובא בסדה"ז ב"א שסח.

קיימו.. לאורייתא: שבת פח, א.

דת"ת דרבים: ראה מגלה ג, רע"ב. מג"א לשו"ע או"ח סתרפ"ז סק"ג.

ובפרט שאפשר: ראה קונטרס עה" פט"ו, כא. לקו"ת ויקרא ביאור ולא תשבית פ"ה.

דבירור ג' קליפות.. הצ"צ: ראה בכ"ז סוף ביאור אחרי (בסו"ס המצות להצ"צ).

[וע"ד] ביאור חז"ל: ברכות סג, א.

שמחת הגוף: ראה ט"ז לשו"ע או"ח סתר"ע סק"ג.