ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפב

ב"ה, ז' אדר שני, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"א אד"ר.

ובעמדנו בסמיכות לימי הפורים הבע"ל, אשר קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו כבר, לבטל המודעה רבה לאורייתא,

יהי רצון שיוסיף כאו"א בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות. ובפרט בלימודים אלו שהם באופן דת"ת דרבים.

ובפרט שאפשר לומר שלימוד פנימיות התורה הוא המקיים את לימוד הנגלה.

- וע"ד שהוא בכללות העבודה, וכמבואר בקונטרס עץ החיים בארוכה איך שהעבודה באופן דיחו"ע מקיימת העבודה שבאופן דיחו"ת -

ואזי יומשך במעשה המצות וקיומם - כהוראת חז"ל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כי יבוטלו ההעלמות וההסתרים, כיון שהלימוד הוא הנגלה והפנימיות ביחד.

וכמובן בקונטרס הנ"ל.

וי"ל - אשר זוהי גם הדרך שיומשך ממצות מעשיות וקיומם גם בעבודת ה' בדברי הרשות, בכל דרכיך דעהו.

ולא עוד אלא גם להעבודה דבירור ג' קליפות, אתהפכא חשוכא ממש לנהורא.

וע"ד ביאור חז"ל: בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירה באם צורך מצוה הוא כגון אלי' בהר הכרמל.

אשר עילוי העבודה הזו מובן ממש"כ כ"ק אדמו"ר הצ"צ, אשר אף שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם, הנה ע"י עבודה הנ"ל מגיעים לדרגא דגבוה אפילו מבעלי תשובה,

אלא שיהי' כל זה מתוך שמחה וטוב לבב דוקא, בטוב הנראה והנגלה.

שהרי זהו עילוי דפורים, שהוא שמחת הגוף ועניניו.

והבכן מכל הנ"ל לעבודה בפועל, בודאי מובן.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח ולהצלחה רבה בעבוה"ק מתוך מנוחה

מ. שניאורסאהן