ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפד

ב"ה, ט' אדר ב', תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום הראשון בו כותב אודות ההצעה שקבל, משרת הנהלה במדינה אחרת וכו' ושואל דעתי בזה.

ומובן שנבהלתי אפילו להקס"ד לעזוב ח"ו וח"ו מקומו עתה והמוסדות אשר מנהל אותם.

כי, לאחרי בקשת סליחתו, פליאה ותמי' גדולה אפילו על הקס"ד זה, שהרי בודאי רואה המצב במדינתו עתה ובסביבותי' איך שמוכרחים מוסדות האמורים, והרי הוא המנהלם ומקיימם וכו'. ואין להאריך בדבר הפשוט, ובודאי, אדרבה, יוסיף אומץ בהנהלת מוסדות אלו להעמיד מחונכים-ות שי' חדורים יראת שמים והשקפת עולם תורנית חסידותית.

ובודאי למותר להאריך ע"ד הנראה במוחש שרק החיות האור וההתלהבות

שבחסידות נותנים כח די מספיק לעמוד בפני כל הנסיונות הקשים בהם נתנסה דור יתום זה, מבלי לוותר על כמה ענינים שבתורתנו תורת חיים וד"ל.

ואצפה לבשו"ט בכל הנ"ל - כולל גם בנוגע להסיום.

והרי הימים ימי חדש אדר שצריכים להרבות בשמחה, והתכלית הוא שיהי' ליהודים אורה זו תורה וכו' וכו'.

בכבוד ובברכה.