ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפה

ב"ה, ערב פורים, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרב שלמה שי' טרשנסקי

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר קבלת ג' הכרכים "ספרי עמק הנציב" ג' חלקים, בהמשך לשיחתנו. ות"ח על שימת לבבו לשלחם אלי ובעד הזריזות בזה.

תקותי ששיחתנו תביא תועלת ממשית בכל הענינים והשטחים שדברנו, ובפרט בשטח ד"ת דקיימו מה שקבלו ובאופן דליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו וגם כדרשת חכמינו ז"ל אורה זו תורה וכו'.

בכבוד ובברכת חג פורים שמח.

כדרך בנ"י להביע חוו"ד, ארשה לי לבוא באיזו הערות בנידון הספרים הנ"ל, והן:

לפלא שלא ניתנו איזה פרטים על דבר הכת"י עצמו, אם נשמר כולו וכדומה. ובפרט אשר ב ספרי דברים כנראה לא נשלם הפירוש מתחיל מפ' תצא, והלא דבר הוא כיון שכמו שמובא בהקדמת המחבר לפירושו על השאלתות ח"א סי"ז הרי פירושו על הספרי כבר הי' גמור אתו.

כן חבל שבחלק ג' אין מפתחות, אזנים לקופה, שאפילו אם תמצא לומר

שהמפתחות דשני החלקים הקודמים נערכו בידי המחבר ומאיזו סיבה לא ערך מפתחות לסיום החיבור, הרי מלאכת מפתחות אפשר שתיעשה גם על ידי אחרים. והנני מדגיש נקודה זו משני טעמים: א) ידוע מהנסיון שכשחסרים מפתחות, ציונים ומראה מקומות וכו', הנה ליקוי זה ובדורנו בפרט מרחיק מהלימוד והעיון (ואפילו מקריאת?) הספר. ב) גם עתה אפשר לתקן הדבר, עכ"פ במקצתו - על ידי הדפסת המפתחות בעלון בפני עצמו ולצרפו לחלק הג'.

מצורף בזה קטע שנתפרסם זה עתה, ותקותי שכ' ימצא בו ענין.

ח'שפה

כדרשת חכמינו: מגילה טז, ב.