ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפו

ב"ה, ערב פורים, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר משה שי' ארם

שלום וברכה!

על יסוד רושם שיחתנו, שתקותי ששמור גם בזכרונו, הנני לאחל לו פורים שמח, ויחד עם זה להביע תקותי שתהיינה תוצאות ממשיות משיחתנו, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע שכאשר שני יהודים נפגשים צריך שתצא מזה טובה גם לשלישי.

וברוח ימי הפורים האלה, שאז הי' ונהפוך הוא וכל המניעות והעיכובים לא רק שנתבטלו אלא אדרבה נהפכו לענינים חיוביים, עד שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר בכל המובנים, יהי רצון שיהי' כן בעניני כל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

וינעם לי להתבשר טוב.

בכבוד ובברכה.

ח'שפו

מר משה ארם: אגרות נוספות אליו - לקמן ח'תסד. ח'תרל.

וכפתגם: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'קסח, ובהנסמן בהערות שם.