ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפז

ב"ה, ט"ז אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר ראובן שי' ילין

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו ממוצש"ק כ"ז אדר א', בו כותב על דבר התרשמותו מהביקור בכפר חב"ד שערך בקבוצת רעים עם בני משפחותיהם, ומובן אשר משנה שמחה שמחתי לקרוא על דבר הרושם שעשה עליו הבקור, ותקותי שבמדה זו נתרשמו גם כל המבקרים והנוער בראשם.

כיון שעמנו עם בני ישראל הוא מעשי, ואין פלא שהרי הורונו חכמינו ז"ל במשנתם "המעשה הוא העיקר", תקותי חזקה שתהיינה תוצאות ממשיות בחיי היום-יום. ובודאי אשר כ' שהי' ממארגני הבקור ינצל כל השפעתו בכיוון זה.

ואם בכל התקופות והמקומות הי' צורך חיוני לתת תוכן בחיים היום-יומיים, תוכן על פי התורה והמסורה, על אחת כמה וכמה בדורנו זה, אשר כמה דיעות ואידאלים מקצה שמאל עד קצה ימין העלו אכזבה, ובעיקר מתבטא המצב אצל הנוער שלא ראו חיים מוארים בערכי בני ישראל עם הנצחי, והנם מרגישים שנשארו בחלל ריק מכל תוכן, מה שמביא לתופעות בלתי רצויות ביותר - כשהחיים נכנסים במסלול חיים תקינים הנקרא בלשון העולם חיים אפורים, ואין כל מבצע מיוחד הנותן הזדמנות לגלות כוחות פנימיים, כוחות של גבורה ומסירות נפש וכו'.

ולאחרי בקשת סליחתו, הרי על ההורים של נוער זה חובה כפולה ומכופלת למלאות מה שהחסירו בחנוך ילדיהם עד עתה, וכסגנון חכמינו ז"ל אם לא עכשיו אימתי, ומה יענו ליום חשבון כשיתבעו הבנים מדוע לא נתנו להם ערכים נצחיים ויסודיים אשר יתנו תוכן לחייהם ויעודדום במלחמת הקיום הקשה והאפורה.

בודאי ידוע לכ' שאין מהוראות החסידות הטפת מוסר גרידא, ובכלל משתדלים להחליפה בענינים מעודדים ומרוממים את הנפש, ובנקודה שהדגישה רבינו הזקן מייסד תורת חסידות חב"ד, אשר בכל אחד ואחת מישראל יש נפש הנקראת נפש האלוקית, חלק אלו-ק ממעל ממש, והדגשת רבינו הזקן (בהוספה על לשון הכתוב) היא התיבה ממש, זאת אומרת שיש לכל אחד ואחת מבני ישראל כוחות בלתי-סופיים אם רק רוצים לנצלם כדבעי בסדר חיים ראויים לשמם, ואז עניני הטבע, הנקראים בפי העולם חוקי הטבע, לא רק שאינם מונעים ומעכבים מסדר חיים האמור, אלא, אדרבה, ביכולת האדם ומחובתו וזכותו לרומם את הטבע למעלה מהטבע. וכמו שהדגשתי נקודה זו בכמה שיחות עם בני מפלגה שלו, דוקא אופי מפלגה זו מקיל ומסייע לקבלת סדר חיים האמור כיון שאחד מיסודותי' היא המשמעת, קבלת פקודות מבלי להרהר אחריהן וכו' וכו'.

בכבוד ובברכה ובפ"ש של המבקרים ובני משפחותיהם שיחיו.

בודאי ינעם לי באם ימסור תוכן הכתוב גם לחבריו המבקרים ובני משפחותיהם, ויהיו דברים היוצאים מן הלב שנכנסים ללב השומעים.

ח'שפז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 433 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

שהדגישה רבינו הזקן: תניא רפ"ב.