ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שפח

ב"ה, ט"ז אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר גדעון שי' נאור

שלום וברכה!

לאחר ההפסק הארוך, קבלתי בנועם מכתבו מכ"ה אדר א', ות"ח במיוחד בעד שימת לבבו לכתוב לי על דבר ערב המוקדש לתנועת חב"ד שנתקיים בעירו קרית גת, בפרט שעל פי הידיעות שקבלתי הי' מוצלח. וכיון שעמנו בכלל הוא עם מעשי, ואין פלא שהרי הורונו חכמינו ז"ל במשנתם, מעשה הוא העיקר, יהי רצון שערב המוצלח הנ"ל יומשך עד למעשה בפועל ובחיי היום-יום של דרי העיר אשר בארצנו הקדושה ת"ו, שיתאימו לתואר הנודע בכל קצוי תבל ואפילו בין אומות העולם - ארץ הקודש.

ובודאי אשר כ' במשרתו הנכבדה וכשרונותיו שחונן בהם יכול לפעול הרבה בכיוון האמור, ותקותי שמנצל השפעתו במילואה.

ובעמדנו למחרת יום הפורים, שאז, כסגנון המגילה, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו וכדרשת חכמינו ז"ל - אורה זו תורה, זאת אומרת, שאין חיי בני ישראל יכולים להיות מוארים ומאירים כי אם על ידי תיאומם להוראות התורה עלי' נאמר ותורה אור, יהי רצון שיהי' כן בחיי בני עירו בתוככי כלל ישראל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

בצער וגם בתימהון גדול הבנתי ממכתבו שעד עתה לא נמסרו שני הספרי תורה שנשלחו זה מכבר, ואולי נתעכבו על ידי המשרדים. בכל אופן כתבתי תיכף לעסקנינו אשר באה"ק ת"ו בבקשה לברר הדבר ולזרזו ככל האפשרי.

ח'שפח

מר גדעון נאור: אגרת נוספת אליו - לקמן ח'תקכט.

וכדרשת חכמינו: מגילה טז, ב.

שני הספרי תורה: באגרת ר"ח מנ"א תשכ"א אליו (נדפסה בקו' "צדיק למלך" ו ע' 130) 15: והנה תיכף לאחרי שיתחנו התחלתי בהשתדלות בקשר עם צרכי בתי הכנסת בעירו, ולעת עתה הצלחתי להשיג עבורם ב' ספרי תורה, למרות הקשיים שבדבר, כיון שציוד ספרי תורה מצומצם למשרדים מיוחדים.