ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצ

ב"ה, י"ח אדר ב', ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק

בצ"צ צמ"ס

וכו' וכו' מוהררש"י שליט"א

שלום וברכה!

מצו"ב העתק מכתבי להרב הראשי נסים שליט"א.

ובודאי שמע כת"ר שליט"א מאנ"ש שי' ע"ד האברך הנ"ל, ובינינו לבין עצמנו, יש לו זכות מיוחדת למשרה זו כי חדור הוא ברוח החסידות וממילא ישתדל להיות כח פעיל בחינוך ובחיזוק היהדות על טהרת הקדש, וה' הוא היודע עד כמה חיוני הוא באה"ק ת"ו לבסס כל עמדה אפשרית במקצוע זה ובתקופתנו בפרט.

איני יודע באיזה אופן יוכל כת"ר שליט"א להשפיע בזה, אבל בודאי שיכול לעשות בענין זה. ומובן שיכול דבר בשמי אם יביא תועלת.

ובימים אלו דמרבין בשמחה, יה"ר שירבו הענינים המעוררים שמחה אמיתית, בעניני הכלל והפרט, לכל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

לסליחת כת"ר רבא זקוק אני על עכוב מענותי על מכתביו. ומה אעשה והוא מסבות שונות וטרדות (ופשיטא שאינן תלויות בו). ופשוט שבטחוני שלא ימנע הטוב והסליחה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט גם בפרט

מ. שניאורסאהן

ח'שצ

מוהררש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א ז'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תיח. ח'תרס.