ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצא

ב"ה, כ"ב אדר שני, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצ"צ

מו"ה יצחק שי' מו"ה שלום יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ההודעה ע"ד ההתעסקות שלהם באפיית המצות בכפר חב"ד, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, בהשתדלות כל המעונינים בזה והשייכים לזה.

ויהי רצון שתהי' בהצלחה בכל הפרטים והמובנים,

ושיעשו בהאמור מתוך שמחה וטוב לבב, שגם זה יוסיף בהצלחה האמורה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן

נ. ב. בודאי עוסקים בהנ"ל באופן שלא יגע בשאר התפקידים שלהם בקדש, ובפרט שתפקיד הקודם (בזמן וגם במעלה) קודם בכל.

ח'שצא

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

שלום יהודא ליב גנזבורג: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תקכט. חי"ט ז'רמ.

באפיית המצות: ראה גם לעיל אגרת ח'רפג.