ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצב

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

... מכתבו מו' אד"ש נתקבל. ובמענה לשאלותיו:

א) מהי הגזירה שנלקחה אסתר לבית המלך כו' והרי לא ידעו שהיא יהודית - צע"ג כוונתו: וכי מפני שאחשורוש לא ידע כו' אין בהנ"ל גזירת ג"ע על אסתר?! [ועוד שהרי גזירת ויקבצו גו' הייתה גם על בנות ישראל].

ב) מהו ענין תענית נערות אסתר שהן א"י

- (דרך אגב - במגלת סתרים פי' שהיו ישראליות) -

וגם בזה צע"ג כוונתו - שהרי לא גרע מהבהמה בקר וצאן דננוה. ועוד שהרי משרתות שלה היו (דין עבד כנעני - שיש בו כמה מצות כו')?

ג) בהנאמר שבריה"ע בכ"ה (באלול) ולא בזה - והרי זהו (כ"ה) רק רמז -

כ"כ בלקו"ת ד"ה שוש אשיש פ"ב.

ד) בהנאמר דנתמלא הבית כולו אורה - ממכ"ע והרי בית הוא מקיף, אבל אור הממלא הבית - הוא ממלא.

הפ"נ יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ח'שצב

חלקה נדפס בלקו"ש חי"א ע' 345 וחלקה בע' 192 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה יצחק: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שכח, ובהנסמן בהערות שם.