ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצג

ב"ה, ד' ניסן ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב

פעלים וכו'

מוה"ר משה יששכר שי'

שלום וברכה!

בנועם נודעתי שכת"ר שי' פועל (כנמצא ברשימת המתנדבים) להרחבת המוסד בכפר חב"ד לקליטת הנוער של העולים החדשים, מוסד על טהרת הקדש לקרב את הנוער העולה לאבינו שבשמים.

ואשרי חלקם של כל אלו המשתתפים בפועל גדול זה, לטוב להם ולבני ביתם שי', בטוב הנראה והנגלה.

בעת רצון הזכרתי את כולם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע.

ובהמצאנו בין גאולה לגאולה, בין גאולת פורים לגאולת פסח, אשר בזו אף זו היו ילדי ישראל במרכז המאורעות ובזכותם באה הגאולה, וכמסופר מחכמינו ז"ל ע"ד כ"ב אלף תינוקות של בית רבן שקיבל מרדכי הצדיק ולימדם תורה, ובגאולת מצרים הרי "הם הכירוני תחילה", עד שעניני פסח קשורים במצות והגדת לבנך, כולל כל ארבעה סוגי בנים כנגדם דברה תורה - יהי רצון שזכות העבודה הנ"ל והפצת התורה ומצוות בכלל ישראל יעמוד לכת"ר ולכל המשתתפים, ויזכו בתוככי כללות עם בני ישראל לחירות אמתית, חירות בגשמיות וחירות ברוחניות, חירות מכל הענינים המבלבלים בעבודת ה' מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

ח'שצג

מוה"ר משה יששכר: שוסטר.

וכמסופר מחכמינו: אסת"ר פ"ט, ג (ד).

הם הכירוני תחלה: סוטה יא, ב.