ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצד

ב"ה, ד' ניסן, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה אהרן

אלימלך שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ז אדר שני עם המצורף בו, אשר כבקשת כת"ר נענה מבלי לחכות על התור, וליתר שאת מוסג"פ העתקת המענה, באם דרוש הנ"ל לעדוד ולביאור נוסף, ואל בינת כת"ר אשען.

ויהי רצון אשר קישור המכתבים מכאן ולהבא יהי' אך ורק בענינים של טוב הנראה והנגלה ובטוב האמיתי כביאור חז"ל, טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות.

והרי זכה כת"ר והצליחתו השגחה העליונה להשפיע בחוגים רחבים במחנו הט' וע"פ השמועה גם במרחבי אה"ק ת"ו,

וע"פ הודעת חז"ל איתתא בהדי שותא פילכא, מובן שאזכיר גם הצלחת כת"ר בהפצת המעינות, זכרון שמטרתו גם תביעה על אי הניצול ככל האפשרי כשרונותיו בהפצת המעינות, והרי הכרח השעה היא וחובת גברא וכו' וכו' אשר לדכוותי' בודאי האריכות בזה אך למותר, אף שבהשוות לחשיבות ולגודל ערך הענין, הרי כמה שלא יכתבו בזה, אינו מספיק.

והתקוה שיבשרני טוב בסיום מכתבי נוסף על בשו"ט בהתחלתו ויראה פרי טוב בעבודתו להפיץ תורת החסידות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור ועד לחירות האמיתי חירות מיצה"ר כאשר קאתי מלכא משיחא על ידי הפצת המעינות.

בכבוד ובברכה לחג פסח כשר ושמח.

ח'שצד

מו"ה אהרן אלימלך: שאול, רחובות. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ג'תתקלה.

כביאור חז"ל: קידושין מ, א.

הודעת חז"ל: מגילה יד, ב.