ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצה

ב"ה, ה' ניסן ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

האברכים וו"ח אי"א וכו' חניכי כתה

המסיימת מחזור ה'

בית ספר למלאכה כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם, עם רשימת התלמידים המסיימים, שיחיו, בבקשת ברכה לרגל סיומם חוק לימודם בבית ספר למלאכה בכפר חב"ד.

ולמותר להדגיש אשר אין הסיום אלא בבית הספר, מה שאין כן בנוגע לרוח ביה"ס בו נתחנכו ואין צריך לומר בכל עניני תורה ומצוות מוארים בתורת החסידות ובהדרכותי', לא שייך בזה סיום ח"ו, אלא אדרבה מעלין בקדש. ובודאי יוסיפו חיל בזה מוסיף והולך, בחיים היום-יומיים ובכל דרכיך דעהו, וגם בהשפעה על הזולת, איש איש ככל יכלתו. ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

בעת רצון אזכיר את כולם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע, מייסד המוסד ואשר מתנהל ברוחו, אשר השי"ת ימלא משאלות לבבם לטובה ולברכה, ויצליחו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ולקראת חג הפסח, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכל אחד ואחד מכם לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מכל הענינים המבלבלים לעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

בברכה.