ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצו

ב"ה ה' ניסן, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... לבקשתו המיוחד אודות דרך ואופן לגדל את יו"ח שיחיו וכו', הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לרשום

"בודאי עושה כל התלוי בו בזה. ולכל לראש - שלומדים כאו"א במוסדות חינוך שמדת היר"ש בהם במדה הכי גדולה. ופשיטא - שלא בפובליק סקול וכיו"ב (שמזכיר בהפתקא).

ולכתבו בה שנאלץ לעשות כן - ח"ו וח"ו לומר כן. ובחירה חפשית בידו. ואף שיצה"ר רוצה לאלצו - הקב"ה עוזרו, באם ירצה הוא בזה".

בברכת חג כשר ושמח

הרב ח. מ. א. חדקוב