ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצז

ב"ה ז' ניסן, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים וכו'

מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

... למש"כ ע"ד מכתב בקשר עם ספרו שעומד להו"ל - מאד רציתי לבוא עכ"פ בקצרה. ומחפש הנני עכ"פ שעה קטנה פנוי'. ורוב וכמה טרדות סבבוני. ואולי יעלה בידי לאחרי חה"פ. וצ"ע אם כדאי לחכות. ועל כת"ר להחליט בזה. וכשם שמקבלים שכר כו'.

ח'שצז

מו"ה ישראל שי': גרוסמן, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רמט, ובהנסמן בהערות שם.

וכשם: ראה פסחים כב, ב. וש"נ.