ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שצט

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר מנחם שי' בגין

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתביו, ומה שנעם לי עוד יותר פ"ש אישית על ידי מר יעקב שי' מרידור, אשר בודאי החזיר פ"ש גם ממני אם כבר נמצא באה"ק ת"ו, וכן תוכן שיחתנו בענין הפרטי ובעניני הכלל.

ובודאי למותר להוסיף כי נעמה לי ההיכרות עם מר מרידור, ות"ח לכ' שסיבב לכך.

לבי כואב לרגלי התעמולה המתנהלת לאחרונה נגד הדת והדתיים, ובצורה ובממדים (שתקותי) אשר איש איש לא שיער שתהי' כזאת בישראל, תרתי משמע במובן עם בני ישראל ובמובן ארצנו הק' ת"ו. וכנראה שתקופתנו מסוגלת לכל ענינים של חידוש ותגליות ועד להפתעה. ועל פי הודעת חכמינו ז"ל אשר מרובה מדה טובה ממדה פורעניות יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לחדשות מפתיעות בעניני טוב וקדושה, ערכים הנצחיים של עמנו בני ישראל מאז ומקדם. ועל פי סיסמת תורת החסידות, מתחיל ממיסדה הבעש"ט, אין לשער האוצרות הכמוסים בנפש כל אחד ואחת מבני ישראל, ואשרי חלקו של כל אחד המגלה אותם ומפעילם.

ובעמדנו לפני חג המצות, זמן חירותנו, יהי רצון שתהי' החירות בכל השטחים והענינים, חירות הגוף והנפש גם יחד, והרי לאמתו של דבר אי אפשר לזו בלא זו, וכאמור לעיל, אשרי חלקו של כל אחד שזוכה ומצליח לתרום חלקו הראוי לו לחירות אמתית, לא רק לחירות הפרט אלא גם לחירות הכלל, ואם תמצא לומר, הרי גם בזה באמת אי אפשר לזו בלא זו.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ח'שצט

מר מנחם בגין: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תקעה. ז'תשכד. לקמן ח'תלא. ח'תקפ.

לבי כואב: בהמשך לזה ראה לקמן אגרת ח'תלא. ח'תקיג.

הודעת חכמינו: סוטה יא, א.

סיסמת תורת החסידות: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'נז, ובהנסמן בהערות שם.