ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תב

ב"ה, ערחה"פ, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"צ והרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק גזע

תרשישים וכו'

מוהר"ר מרדכי שלמה שליט"א נשיא אגודת

האדמו"רים

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר קבלת המברק ות"ח ת"ח בעד האיחולים והברכות ליום ההולדת.

וכל המברך יתברך וכמ"ש ואברכה מברכיך, ובתוספתו של הקב"ה שהיא מרובה על העיקר.

ועייג"כ ד"ה אריב"ל (בתחלת ספר המאמרים - תרכ"ט אשר לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש).

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בהוקרה בכבוד ובברכת החג.

ח'תב

הרה"צ.. מוהר"ר מרדכי שלמה: פרידמן, נ. י. אדמו"ר מבויאן.