ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תה

ב"ה, י"ח ניסן, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נחמן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א ניסן.

ת"ח על ברכתו ליום ההולדת י"א ניסן, וכבר מלתי' אמורה, אשר כל המברך יתברך וכמ"ש ואברכה מברכיך, וברכתו של הקב"ה הרי היא בתוספת מרובה על העיקר.

נעם לי לקרות במכתבו מהשתתפותו בעניני חב"ד, ובודאי לא יסתפק בהשתתפות שלו, כי אם יזכה בזה גם את ידידיו ומכריו בכל מקום שידו מגעת, והרי הובטחנו דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם.

בעת רצון יזכירוהו וכל שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב מכאו"א מהם.

והרי הימים ימי סגולה, חירות אמיתי בכל הפרטים.

וזכות פעולתו בהאמור וזכות פעולות הנעלות של בניו שי' בהפצת היהדות ועניני', תעמוד לכאו"א מהם בהמצטרך.

בברכת חג שמח,

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א עה"ח והנני חותם בשמו,

ש. מ. סימפסון

המזכיר

ח'תה

מו"ה נחמן שי': הרטמן, רמת גן.

מלתי' אמורה: ראה גם לעיל אגרת ח'תב. וש"נ.