ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תט

ב"ה, אדר"ח אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז ניסן בקשת ברכה פ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בעניניהם.

ובעמדנו ביום המחבר חדש הגאולה וחדש זיו, יהי רצון שיהי' הנ"ל בעניני כאו"א בתוככי כלל ישראל.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

מז"ט על הולדת הנכדה שתליט"א. כן ת"ח על הבשו"ט מהצלחת הטיפול הרפואי של זוג' שתליט"א.

ח'תט

מו"ה יעקב יוסף: גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתסד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תסא.