ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תיא

ב"ה, ב' אייר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוה"ר חיים דב שי' המוכנה ד"ר מנטל

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר קבלת ספרו "סטאדיס אין דהי היסטארי אוו דהי סנהדרין". ואף שלא הי' הזמן גרמא לעיין בו אפילו בחפזה, אמרתי לאשר קבלתו, ובפרט אשר גם בהשקפה ראשונה ניכר שהשקיע בו רוב עמל.

ועל דרך זה, מענין לענין באותו ענין, תקותי שמשקיע עמל רב גם במושפעיו, בפרט שלאחרונה קבלתי ידיעות אשר המצב בנוגע להשקפת עולם בין הנוער בסביבתו דורש תיקון רב, ובעיקר השגחה מעולה. כמובן אין זו אלא שמועה, אבל מוצאה ממקור שע"ע אפשר הי' לסמוך עליו.

וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי ביחד עם התפקיד והאחריות נותנים מלמעלה כוחות מתאימים, ורק שצריך להוציאם מהכח אל הפועל. ויהי רצון שיעשה בזה מתוך חיות והתלהבות, וכדרישת תורת החסידות בכל עניני קדושה.

ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, כמה פעמים ככה, ויהי רצון שיראה ברכה גם בעניניו הפרטיים, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

ח'תיא

מוה"ר חיים דב.. מנטל: אגרת נוספת אליו - לעיל ח'רכד.

שאין הקב"ה: ע"ז ג, א.

ומדתו: פס"ז שמות ג, ו.