ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תיב

ב"ה, ב' אייר, ה'תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות מצד בריאותו וראשי פרקים בהמיחוש שלו משך שנים האחרונות, בצירוף הטפולים וכו' שעבר.

ואינו ברור ממכתבו, אף שבטח כן הוא, ששואל בדעת רופאים גדולים במקצוע, והרי כמה מהם נמצאים באירופא, ובמיחוש כמו שמתארו, ובפרט שהי' ספק בזה, הרי כדאית ההשתדלות להתקשר עם מומחה גדול דוקא.

לאידך גיסא - אינו מובן איך זה עד עתה לא קבעו בבירור המיחוש; ענינו ואופן טפולו, והרי נמשך זה, כנראה ממכתבו כמה שנים ובודאי עשו כמה צלומים.

פשוט, שלא באתי לשאול שאלות, אלא לעורר עכ"פ בנוגע להווה, שכדאי לחקור מי הוא המומחה ביותר במקצוע כהנ"ל, ולשלוח לו מכתבי הרופאים שטפלו ובכלל הידיעות שצריך לדעת אותם, ולשאול עצתו בכלל וכן הכדאי לבקרו.

ויהי רצון מהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות, שתהי' רפו"ק ע"י רופא שמתאים וטפול שיתאים, והממנו - השי"ת - יפלא כל דבר.

וזכות החינוך שנותן לילדיו שי', חינוך על טהרת הקדש, תעמוד לו בהאמור בתוככי כללות עניניו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן מעסקנותו להפצת היהדות המסורתית.

ח'תיב

נדפסה בחלקה בלקו"ש חכ"א ע' 460 והושלמה עפ"י העתקה.