ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תיג

ב"ה, ה' אייר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

אל התלמידים השלוחים שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מער"ח אייר והמצורף אליו,

ות"ח על הנח"ר שגורמים ע"י ההודעה ע"ד פעולות בנקודת הפצת המעינות בתוככי הפצת היהדות בכלל, ומובן וגם פשוט שהנ"ל הוא בהוספה על הפעולה ששכר מצוה מצוה, כמבואר בדא"ח הענין בזה.

והרי נמצאים אנו בחודש זיו, בו נולדו זיותני עולם, שענינים שלשת העמודים, תורה עבודה וגמילות חסדים עליהם העולם (כפשוטו והעולם קטן זה האדם) עומד, ומגלגלין זכות ליומין זכאין.

בברכה לבשו"ט

ח'תיג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 537 והושלמה עפ"י העתקה.

התלמידים השלוחים: לישיבת תו"ת כפ"ח. ראה גם לעיל אגרת ח'שעה, ובהנסמן בהערות שם.

כמבואר בדא"ח: ראה ס' השיחות תשמ"ט ח"ב ע' 642 ואילך. וש"נ.

בחודש זיו: ר"ה יא, ב.

ומגלגלין: תענית כט, א.